Arabakan arshavanqner@ ev Hayasatani gravum@ / Արաբական արշավանքները և Հայաստանի գրավումը

Arabakan arshavanqner@ ev Hayasatani gravum@ / Արաբական արշավանքները և Հայաստանի գրավումը :
Նյութը 33 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Բովանդակություն

Նախաբան

Գլուխ 1 Արաբների ներխուժումը Հայաստան
1.1 Արաբական առաջին արշավանքները Հայաստան
1.2 Դվինի պաշարումը և գրավումը
1.3 Արաբա-հայկական 652 թվականի պայմանագիրը
1.4 Արաբների 654 թվականի արշավանքը Հայաստան

Գլուխ 2 Հայաստանը Խալիֆայության և Բյուզանդիայի միջև 7-րդ դարի երկրորդ կեսին
2.1 Արաբների 654 թվականի արշավանքը Հայաստան
2.2 Խալիֆայության դաշնակից Հայաստանը Գրիգոր Մամիկոնյանի օրոք
2.3 Հայոց անկախ իշխանապետությունը 680-690-ական թվականներին
2.4 Հայաստանի վերջնական գրավումը արաբների կողմից
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցան

Leave a Reply