Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները :

Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Կրթության բովանդակություն Բովանդակություն Ներածություն 3 1. Կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության առարկան 5 2. Կրթությունը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական ինստիտուտ, կառուցվածքը և ֆունկցիաները 11 3.

Arjetutxt haskacutyun ev tesak / Արժեթուղթ հասկացություն և տեսակ :

Arjetutxt haskacutyun ev tesak  / Արժեթուղթ հասկացություն և տեսակ : Նյութը 16 էջ է :  Գինը 2000 դրամ :

Gyuxatntesakan mshakabuyseri ev bzamamya tnkarkneri amboxjakan korsti kam vnasi apahovagrutyuny ev zargacman herankarnery HH-um / Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում : Նյութը 33 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.ՀՀ գյուղատնտեսական ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը Գլուխ 2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ու բազմամյատնկարկների ամբողջական վնասի ապահովագրության նկարագիրն ու անհրաժեշտությունը Գլուխ 3.Գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Եզրակացություն և առաջարկութնուն Օգտագործված գրականության

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի համակարգում :

Giteliqneri makardaki verahskoxutyan stugman ev gnahatman gorcuneutyuny Buhi diagnostikayi hamakargum / Գիտելիքների մակարդակի  վերահսկողության ստուգման և գնահատման գործունեությունը Բուհի դիագնոստիկայի  համակարգում : Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը : Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն 1. Երեխայի անձի և աշխարհայացքի ձևավորում 2. Տարիքի կառուցվածք և դինամիկա 3. Զարգացման փուլայնություն 3.1. Վիգոտսկու տեսակետը զարգացման փուլայնության մասին 4. Երեխայի

Dimeladzev / Դիմելաձև

Referat / Ռեֆերատ Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն Գլուխ 1. Հայոց լեզվի ծագման և զարգաման պատմություն Գլուխ 2. Ռուսաց լեզու Գլուխ 3. Դիմելաձերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը

Kursayin ashxatanq / Կուրսային աշխատանք Bankeri koxmic varkeri tramadrman yntacakargy / Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :   Բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՎԱՐԿԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 2. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 3. ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

Racional pilisopayakan gaxaparneri nshanakutyuny hogebanutyan hamar / Ռացիոնալ փիլիսոփայական գաղափարների նշանակությունը հոգեբանության համար

Racional pilisopayakan gaxaparneri nshanakutyuny hogebanutyan hamar / Ռացիոնալ փիլիսոփայական գաղափարների նշանակությունը հոգեբանության համար : Նյութը 17 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Lyard / Լյարդ

Lyard / Լյարդ Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Lezvabanutyan patmutyuny 5-ic-18rd darerum / Լեզվաբանության պատմությունը 5-18-րդ դարերում :

Lezvabanutyan patmutyuny 5-ic-18rd darerum / Լեզվաբանության պատմությունը 5-18-րդ դարերում : Նյութը 17 էջ : Գինը 2500 դրամ :

Kazmakerputyan ekamutneri ev caxseri karavarman texekatvakan apahovvacutyuny / Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառավարման տեղեկատվական ապահովվածությունը :

Kazmakerputyan ekamutneri ev caxseri karavarman texekatvakan apahovvacutyuny / Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառավարման տեղեկատվական ապահովվածությունը : Նյութը 9 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Andzi socialakan hogebanutyun / Անձի սոցիալական հոգեբանություն :

Andzi socialakan hogebanutyun / Անձի սոցիալական հոգեբանություն : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում  ունեցող երեխաների տեսողական  ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը : Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն Գլուխ 1. Լսողության խանգարումների հոգեբանական առանձնահատկությունները Գլուխ 2. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները եվ դրա հետազոտությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ  

Hexapoxutyun@ tunisum / Հեղափոխությունը Թունիսում :

Hexapoxutyun@ tunisum / Հեղափոխությունը Թունիսում : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները :

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները : Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 1.1. Հասարակայնության հետ կապերի հասկացությունը 1.2. Հասարակայնության հետ կապերի մոտեցումները և մոդելները ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁԸ 2.1. Պետական կառավարման համակարգում